PortfolioE – Learning : Productivity by True

E – Learning : Productivity by True ได้รวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในเรื่องของ Productivity ภายในสื่อจะมีการเรียนการสอนพร้อมคำบรรยาย แบบทดสอบ และเกมให้เล่น เพื่อจะได้ซึมซับถึงเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น

Link Demo : Productivity by True

Style Switcher